Gıda Bankacılığı Gıda Bankacılığı(Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Yöneliktir…)

NEDİR GIDA BANKACILIĞI?


İlk olarak 1967 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde çok küçük bir organizasyon olarak başlayan bu
sistemde, son kullanma tarihi yaklaşmış, paketleme hatası, üretim, ihracat veya ihtiyaç fazlası gibi
nedenlerle bunlar açısından değerini kaybeden ya da satışa çıkamayacak durumdaki ürünlerin ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılması amaçlanan bir organizasyondur.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40 ve 89’uncu maddelerinde yapılan değişiklikler ile, ihtiyaç
sahiplerine yardım amacıyla Gıda Bankacılığı faaliyetinde bulunan Dernek ve Vakıflara bağışlanan
Gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin vergi matrahının tespitinde gider
olarak dikkate alınabilmesi imkanı sağlanmıştır.
GIDA BANKACILIĞI SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?
Vatandaşlar, küçük veya büyük ölçekli işletmelerin Güzelbahçe sınırları içinden veya dışından
yapacağı bağışlar, Verenel Derneği’ne ait araçlarla yerinden teslim alınacak ve Gıda Bankası
depolarına ulaştırılacaktır. Gıda Bankası’na ulaşan bağışlar için resmi evraklar hazırlanacak ve yasada
belirtilen hususlar doğrultusunda prosedür uygulanacaktır. Bağışların ihtiyaç sahiplerine en kolay
yoldan ulaşması hedeflenmiştir.
Hayırseverlerce Gıda Bankacılığı Kapsamında bağışlanan gıda, giyim, temizlik, yakacak malzeme
bağışları gider olarak yıllık kurum kazancından indirilebiliyor. 5035 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi
Kanunu’nun 40. ve 89. maddelerinde, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ise 17. maddesinde yapılan
değişiklerle, Maliye Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde, Gıda Bankacılığı kapsamında
bağışlanan gıda ve yardım maddelerinin maliyet bedellerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının
tespitinde indirim konusu yapılması ve bu teslimlerin Katma Değer Vergisi’nden istisna edilmesine
yönelik düzenlemeler, 21.03.2004 tarih ve 25409 sayılı Resmi Gazete’de 251 Seri Nolu Gelir Vergisi
Genel Tebliği’nde belirtilmiştir. Bu kapsamda yapılan bağışlar ihtiyaç sahiplerine yardım şartıyla
bağışlandığından katma değer vergisi hesaplanmaz.

GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN BAĞIŞLAR


I-Bağışa konu olacak mallar ve bağışın niteliği; Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda,
temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması gerekmektedir. Yapılacak bağışlar şartlı olarak
(bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılmalıdır. Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak
maddesi niteliğini taşımayan ürünler gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağış olarak
değerlendirilmez.
II- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi bağışçıya sağladığı vergisel avantajlar;
1- Ticari işletmeye dahil malların (gıda maddelerinin) bağışlanması durumunda bu malların maliyet
bedeli Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir
yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

2- Gıda Bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı Kanununun 17/2-b maddesine göre katma
değer vergisinden müstesnadır. Katma değer vergisi mükellefleri, bir vergilendirme döneminde
yaptıkları bağışların toplam tutarını ilgili dönem beyannamesinin 6 ve 7’nci satırlarına dahil etmek
suretiyle beyanda bulunacaklardır. Aynı Kanunun 30/a ve 32 nci maddelerine göre, kısmi istisna
mahiyetindeki bu teslimin (gıda maddesi bağışlarının) bünyesine giren katma değer vergisi tutarının
indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde,
bağışlanan gıda maddelerinin iktisabı dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi tutarının
hesaplanması ve aynı döneme ait katma değer vergisi beyannamesinin 20. Satırına dahil edilmesi,
aynı tutarın defter kayıtlarında “indirim KDV” hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması
gerekmektedir.
3- Bağışlanan gıda maddelerinin işletmeye dâhil olmaması halinde ise, söz konusu malın maliyet
bedeli (KDV dahil) Gelir Vergisi Kanununun 89. Maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin bağış ve
yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate
alınacaktır
III- Bağışı yapanlarca düzenlenecek belge Fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk
irsaliyesi düzenlenecektir. Bağışlanan mala ilişkin bilgilerin eksiksiz olarak yazıldığı fatura, bağış
yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir. Faturada mal bedeli olarak, KDV hariç bağışlanan
malın maliyet bedeli yazılacaktır. Faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV
hesaplanmamıştır” ibaresinin yazılması zorunludur.

GIDA BANKACILIĞINA HANGİ ÜRÜNLER BAĞIŞLAYABİLİRİM?


1. Son kullanma tarihi yaklaşan mallar,
2. Paketleme hatası olan mallar,
3. Üretim, ihracat veya ihtiyaç fazlası mallar,
4. Pazarlama imkanı olmayan mallar,
5. Satışı ekonomik olmayan mallar.

GIDA BANKACILIĞININ GEÇTİĞİ KANUN MADDELERİ


 27/05/2004 tarih 5179 sayılı kanun
 30/12/2004 tarih 5281 sayılı kanun
 25/12/2003 tarih 5035 sayılı kanun
 3065 sayılı kanunun 17/2-b maddesi
 21/03/2004 tarih ve 251 nolu gelirler vergisi genel tebliği

Online Bağış
  • Bağış ve Yardımlar:

    • Projeler
    • Faaliyetler